wydawnictwo naukowe

STUDIO NOA

PROCEDURa RECENZOWANIA

identyfikatory doi

licencje CREATIVE COMMONS (CC)

(iD) orcidpesel naukowca

EWALUACJA jakości działalności naukowej

STANDARDY PUBLIKACJI PRAC I ZASADY ETYKI

 

Wydawnictwo STUDIO NOA przyjęło i stosuje obowiązujące powszechnie standardy publikacji prac i zasady etyki mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym i nierzetelnym praktykom.

Zasady te opierają się zarówno na Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego opracowanym przez Polską Akademię Nauk, jak i na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Commitee on Publication Ethics) opisanych w diagramach.

Autor występujący o wydanie jego dzieła w Wydawnictwie STUDIO NOA zobowiązany jest do zagwarantowania jego oryginalności, a więc o unikanie przywłaszczenia cudzego utworu w całości bądź w części (plagiat) oraz nie publikowanie własnego utworu w całości lub w części w więcej niż jednym wydawnictwie (autoplagiat).

Autor zgłaszając publikację do wydania powinien podać nazwiska współautorów z ich afiliacjami i zakresem wkładu w powstanie dzieła. Ma to na celu uniknięcie pominięcia w wykazie autorów osób, które przyczyniły się do jego powstania (autorstwo widmo) oraz uniknięcie przypisania autorstwa osobom, które nie miały wkładu w jego opracowanie (autorstwo gościnne).

Autor jest zobowiązany również do zagwarantowania oparcia pracy naukowej na prawdziwych wynikach badań, a nie na danych sfabrykowanych.

Ma także obowiązek podać źródła finansowania i ewentualny wkład innych podmiotów.

Jeżeli w procesie sprawdzania pracy przez recenzentów, redaktorów i/lub system antyplagiatowy zostanie stwierdzone łamanie zasad etyki publikacyjnej Wydawnictwo STUDIO NOA podejmuje odpowiednie działania. Polegają one na wyjaśnieniu z Autorem wątpliwości co do naruszenia tych zasad i ewentualnych korekt lub zmian w pracy, a w przypadku braku takiej możliwości, STUDIO NOA wycofuje pracę z procesu wydawniczego.

Gwarantujemy tymi środkami, że wydawane przez Wydawnictwo STUDIO NOA publikacje są tworzone na rzetelnych i uczciwych zasadach z poszanowaniem ich autorstwa i oryginalności.

 

Zamówienia, zapytania o cenę i szczegóły techniczne prosimy przesyłać na adres mailowy

poczta@studio-noa.pl