wydawnictwo naukowe

STUDIO NOA

PROCEDURa RECENZOWANIA

identyfikatory doi

licencje CREATIVE COMMONS (CC)

(iD) orcidpesel naukowca

EWALUACJA jakości działalności naukowej

PROCEDURa RECENZOWANIA

 

Wydawnictwo STUDIO NOA stosuje następującą procedurę recenzowania:

 1. Autorzy przekazując tekst do Wydawnictwa STUDIO NOA wyrażają zgodę na procedurę recenzowania.
 2. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.
 3. Wstępna ocena nadesłanego tekstu przez wydawnictwo pod względem formalnym i tematycznym.
 4. Decyzja o przekazaniu tekstu do recenzji zewnętrznej lub jego odrzuceniu.
 5. Przekazanie tekstu recenzentowi lub dwóm recenzentom w przypadku czasopisma. Liczbę recenzentów w porozumieniu z wydawnictwem ustala redaktor naczelny i rada naukowa czasopisma.
 6. Recenzenci muszą być spoza wydawnictwa i nie mogą być zatrudnieni w instytucji naukowej Autora – spełnienie wymogu procedury recenzowania zewnętrznego.
 7. Recenzenci muszą być specjalistami w dziedzinie, której dotyczy tekst i powinni posiadać status samodzielnego pracownika naukowego. W wyjątkowych przypadkach recenzent może mieć tytuł doktora, jeżeli jest wybitnym specjalistą w dziedzinie, której dotyczy recenzowany tekst.
 8. Przygotowanie recenzji.
 9. Przekazanie oceny do wydawnictwa, a następnie Autorom:
  a. tekst bez poprawek;
  b. tekst z uwagami;
  c. tekst odrzucony.
 10. Teksty, które otrzymały pozytywną recenzję przekazywane są do dalszego etapu prac wydawniczych, a teksty z uwagami kierowane są do Autora celem wprowadzenia poprawek lub akceptacji poprawek wykonanych przez wydawnictwo.

 

Oprócz oceny opisowej stosujemy ocenę stopniową, szczególnie w przypadku monografii zbiorowych składających się z kilkudziesięciu artykułów, w której Recenzent ocenia wybrane aspekty poszczególnych artykułów:

 1. zgodność tytułu i treści,
 2. zgodność streszczenia i treści,
 3. wartość merytoryczną artykułu,
 4. ważność tematu,
 5. wyjątkowość problemu,
 6. metody badawcze,
 7. interpretację wyników,
 8. adekwatność stosowanej terminologii,
 9. odpowiednie sformułowanie ostatecznych wniosków,
 10. aspekt formalny i językowy,
 11. wykorzystanie literatury fachowej,
 12. wykorzystanie ilustracji (tabele, ryciny), ich poprawność i wizualność

i wystawia dla artykułu ocenę:

 • bardzo dobry,
 • dobry,
 • średni,
 • ubogi.

Recenzent kwalifikuje także artykuł do określonego rodzaju, na przykład:

 1. analiza badań, w tym szczegółowy opis konkretnego przypadku,
 2. raport z badań,
 3. doniesienia edukacyjne i zawodowe,
 4. raport z projektu,
 5. recenzje,
 6. inne.

Następnie Recenzent uzasadnia swoją ocenę (jeżeli jest taka potrzeba przedstawia szczegółowe komentarze) i proponuje przyjęcie artykułu do druku:

 1. bez poprawek,
 2. po uwzględnieniu poprawek wskazanych przez recenzenta,
 3. po wprowadzeniu dokładnych poprawek i zmian
  lub proponuje odrzucenie:
 4. artykuł nie może zostać zakwalifikowany do druku.

 

Recenzent w recenzji podaje swoje dane: imię, nazwisko, nazwę i adres pracy, datę i miejsce przygotowania recenzji oraz recenzję podpisuje. Ponieważ proces recenzyjny jest poufny, zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, dostęp do jego treści mają jedynie osoby upoważnione i podejmujące decyzje w sprawie przyjęcia lub odrzucenia pracy do druku w Wydawnictwie STUDIO NOA.

 

Zamówienia, zapytania o cenę i szczegóły techniczne prosimy przesyłać na adres mailowy

poczta@studio-noa.pl